YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 1. § 

Nimi, Toimipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kotkan Taiteilijaseura ry ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki

 

 1. § 

Tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistys on Kotkassa ja sen ympäristössä asuvien kuvataiteilijoiden yhdistys ja sen tarkoituksena on 

– Valvoa kuvataiteilijoiden ammatillista etua 

– Kohottaa jäsentensä ammattitaitoa ja edistää ja tukea heidän toimintaansa

– Edistää jäsentensä yhteistoimintaa 

– Edustaa jäseniään ammatillisissa asioissa 

– Herättää yleistä kiinnostusta, harrastusta ja arvonantoa kuvataiteisiin ja taiteilijoiden työtä kohtaan 

– Toimia yhteistyössä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia, tilaisuuksia ja opintomatkoja sekä harjoittaa koulutus-, kilpailu-, näyttely- sekä julkaisutoimintaa. Se tekee taidetta ja kulttuuria tukevia aloitteita, antaa lausuntoja ja esittää kantansa toimintapiiriinsä kuuluvissa asioissa. 

Yhdistys voi järjestää arpajaisia ja keräyksiä sekä saman tapaisin keinoin hankkia varoja toimintaansa varten. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä omistaa kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. 

 

 1. § 

Jäsenyys 

 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on tutkinto AMK-  

tai korkeakoulutasoisesta kuvataidekoulutuksesta tai vastaava vanhempia tutkinto, tai vastaava ulkomainen tutkinto josta on selvitys. Jäseneksi pääsee myös jonkun Suomen Taiteilijaseuran alaisen ammattiliiton jäsen, tai joka täyttää vähintään yhden seuraavista ehdoista; 

– Osallistuminen jurytettyyn alueelliseen, valtakunnalliseen tai ulkomaiseen kuvataidenäyttelyyn.

– Menestys valtakunnallisessa tai ulkomaisessa Suomen Taiteilijaseuran sääntöjen mukaisessa näyttelyssä 

– Teoksia julkisessa kokoelmassa tai julkinen teos 

Kunniajäseneksi voi seura hallituksen esityksestä kutsua kuvataiteiden tai seuran tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniajäseneksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3⁄4 vuosi- tai syyskokouksessa annetuista äänistä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. 

Kannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä tai yhteisöjä, jotka suorittavat vuosittain vahvistettavan jäsenmaksun tai/ sekä tukevat lahjoituksin yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa. 

Jäsenmaksun suuruuden käsittelee ja ratkaisee yhdistyksen syyskokous. 

 

 1. § 

Eroaminen ja erottaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kolmen (3) vuoden ajalta, hänet katsotaan eronneeksi. Hänet voidaan hyväksyä uudelleen seuran jäseneksi, kun hän maksaa erääntyneet jäsenmaksunsa. 

Jos jäsen jatkuvasti toimii yhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. 

 1. § 

Jäsenmaksu 

Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan liittymis- ja vuosimaksun, joiden suuruuden syyskokous vahvistaa seuraavaa tilikautta varten. Jäsenmaksu on maksettava kesäkuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta. 

 

 1. § 

Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. 

 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan syyskokouksissa seuraaviksi 2-vuotiskausiksi siten että ensimmäisenä vuonna on erovuorossa kaksi ja toisena vuonna kolme hallitukseen kuuluvaa. 

 

Ensimmäisen ja toisen vuoden erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät kuitenkaan voi olla erovuorossa samanaikaisesti. 

 

Jäsen voidaan valita hallitukseen uudestaan. Hallituksella on mahdollisuus pyytää työskentelyynsä asiantuntijoita. 

 

 1. § 

Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on 

– Toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi 

– Nimetä tarvittavat toimikunnat ja työryhmät ja valvoa niiden toimintaa 

– Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 

– Huolehtia yhdistysten kokouksien päätösten toimeenpanemisesta 

– Hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilejä 

– Laatia toiminta- ja tiliketromukset sekä laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten 

– Ratkaista jäsenhakemukset ja pitää jäsenluetteloa 

– Huolehtia juoksevista asioista ja edustaa yhdistystä 

 

 1. §

 Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi hallitukseen kuuluvaa sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaikkiaan kolme (3) hallitukseen kuuluvaa on läsnä. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Hallituksen kokouksiin voi jokainen yhdistyksen jäsen osallistua, mutta hänellä ei ole niissä äänivaltaa. 

 

 1. § 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä. 

 

 1. § 

Tilinpäätös ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on esitettävä

toiminnantarkastajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta ja toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta. 

 

 1. §

 Kokouskutsut 

Kutsut yhdistyksen kaikkiin kokouksiin on postitettava tai toimitettava sähköpostitse kaikille jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat ja syyskokouskutsussa lisäksi hallituksen kokoonpano ja erovuoroisuus. 

Hallituksen on kutsuttava yhdistys koolle, milloin siihen aihetta ilmenee, taikka milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä pyytää. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja hallituksen on kutsuttava kokous koolle 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

 

 1. § 

Äänioikeus ja äänestykset 

Kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. 

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, ratkaistaan asiat 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Jos yhdistyksen kokouksessa käsiteltävä asia on ehdotettu pantavaksi pöydälle ja vähintään 1⁄3 annetuista äänistä on tätä kannattanut, on asian käsittely siirrettävä seuraavaan kokoukseen. 

 

 1. § 

Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 

– Kokouksen avaus 

– Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

– Hyväksytään kokouksen työlista 

– Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

– Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille toimihenkilöille

– Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa 

vara-henkilöineen 

– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

– Kokouksen päättäminen 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä,

käsitellään seuraavat asiat :

 

– Kokouksen avaus 

– Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

– Hyväksytään kokoukselle työlista 

– Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten 

– Tulo- ja menoarvio sekä vahvistetaan seuraavan vuoden liittymis- ja vuosimaksun suuruus 

– Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja – Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi 

– Valitaan yhdistykselle rahastonhoitaja 

– Valitaan yhdistykselle 2 toiminnantarkastajaa ja 2 

varatoiminnantarkastaja. 

– Valitaan yhdistyksen edustajat alan valtakunnallisiin 

järjestöihin 

– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

– Kokouksen päättäminen 

 

 1. § 

Sääntöjen muuttaminen 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään 14 vuorokautta. Jotta ehdotus voisi tulla hyväksytyksi, on sen jälkimmäisessä käsittelyssä saatava ¾ annetuista äänistä. 

 

 1. § 

Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä 14§:ssä mainitussa järjestyksessä.

 

Yhdistyksen purkautuessa on varat käytettävä sen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen sillä tavoin kuin yhdistyksen kokous päättää. 

 

 1. §

 Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja annettuja asetuksia.